:::

មជ្ឈមណ្ឌលរៀនសូត្រប្រជាជនចំនូលថ្មីក្រុងថៅយាន់ តារាងកម្មវិធីសិក្សាឆមាសទី១ប្រចាំឆ្នាំ2019

មជ្ឈមណ្ឌលរៀនសូត្រប្រជាជនចំនូលថ្មីក្រុងថៅយាន់ តារាងកម្មវិធីសិក្សាឆមាសទី១ប្រចាំឆ្នាំ2019បានចេញផ្សាយហើយ ស្វាគមន៍ប្រជាជនចំនូលថ្មីដែលចាប់អារម្មណ៍ចុះឈ្មោះចូលរួម។

បើសិនចំនួនមនុស្សចុះឈ្មោះច្រើនហួសពេក បានហួសចំនួនមនុស្សកំរិត នឹងផ្តល់ឱកាសជូនប្រជាជនចំនូលថ្មី ហើយជាសិក្ខកាមថ្មីជាអាទិភាព។

តំណភ្ជាប់នៃចុះឈ្មោះតាមអ៊ីនធើណែត សូមចុច
https://goo.gl/forms/NSCtTtKYPsNfknKg1


បើសិនមានបញ្ហាឆ្ងល់ចំពោះកម្មវិធី សូមទាក់ទង:03-450-6279 អ្នកស្រីណី ឬ 03-333-9885 #11 អ្នកស្រីដឹង

Was this information helpful? Yes    No