:::

ក្រសួងសុខាភិបាលនិងសុខុមាលភាពកំណត់ចំណែកពិសេសអំពីពត៌មានជម្ងឺមហារីក

ដើម្បីថែរក្សាសុខភាពរបស់ប្រជាជន ក្រសួងសុខាភិបាលនិងសុខុមាលភាពបានកំណត់ចំណែកពិសេសអំពីពត៌មានជម្ងឺមហារីក នឹងផ្តល់ឯកសារត្រឹមត្រូវអំពីជម្ងឺមហារីក និងពត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ការជម្ងឺមហារីក។

ក្រសួងសុខាភិបាលនិងសុខុមាលភាព
https://www.mohw.gov.tw/cp-189-209-1.html


នាយកដ្ឋានសុខភាពពលរដ្ឋ
https://www.hpa.gov.tw/Pages/List.aspx?nodeid=47

Was this information helpful? Yes    No