:::

ကျန်းမာရေးနှင့်လူမှုဖူလုံရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ကင်ဆာရောဂါကဏ္ဍ

အများပြည်သူ၏ကျန်းမာရေးစောင့်ထိန်းရန် ကျန်း
မာရေးနှင့်လူမှုဖူလုံရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ကင်ဆာရော
ဂါဆိုင်ရာသီးသန့်ကဏ္ဍ ပြုလုပ်ပြီး ကင်ဆာရောဂါဆိုင်
ရာ မှန်ကန်သည့်သတင်းအချက်အလက်နှင့်ကာကွယ်
နည်းဆိုင်ရာသတင်းများကို တင်ပြထားသည်။

ကျန်းမာရေးနှင့်လူမှုဖူလုံရေးဝန်ကြီးဌာန
https://www.mohw.gov.tw/cp-189-209-1.html

အမျိုးသားကျန်းမာရေးဌာန
https://www.hpa.gov.tw/Pages/List.aspx?nodeid=47

Was this information helpful? Yes    No