:::

กรมควบคุมโรคขอให้ประชาชนเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคหัดในเวียดนามและฟิลิปปินส์เมื่อต้องเดินทางไปต่างประเทศ

วิธีการป้องกันโรคที่ได้ผลมากที่สุดคือการรับวัคซีนโรคหัด โรคคางทูมและโรคหัดเยอรมัน(MMR)

Was this information helpful? Yes    No