:::

“ความสุขข้ามพรมแดน” หนังสือนิทานแห่งชีวิตผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่

ฉลาก
ที่ตั้งTaiwan
แหล่งข้อมูลMinistry of Education
ตี : 93
วันที่ : 2019/2/22
อัปเดต : 2019/2/22 下午 03:33:00

กระทรวงศึกษาธิการต้องการให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่และยอมรับในความหลากหลายทางวัฒนธรรม จึงได้ขอให้มหาวิทยาลัยตั้นเจียงจัดทำหนังสือเพื่อการเรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่-เรื่องความสุขข้ามพรมแดน ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของกระทรวงศึกษาธิการ หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้น2ฉบับ แต่ละฉบับมีเรื่องราวของผู้คนทั้งสิ้น 15 ท่าน เนื้อหาเล่มแรกเป็นเรื่องราวชีวิตของผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ การปรับตัวของผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่และครอบครัว(รวมถึงบุตร) และมีบทสัมภาษณ์ที่เขียนเล่าถึงเรื่องราวที่ได้รับการดูแลจากกลุ่มต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ ส่วนเล่มที่ 2 เป็นบทสัมภาษณ์และการเล่าถึงผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ในสายอาชีพต่างๆและเพื่อนๆของพวกเขา

ตั้งแต่ปี 2018 เป็นต้นมา กระทรวงศึกษาธิการได้ริเริ่ม “โครงการพัฒนาความสามารถผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่” ซึ่งต้องการพัฒนาให้นักเรียนได้ใช้ความได้เปรียบในด้านความสามารถทางภาษาและวัฒนธรรม เพื่อนำมาปรับใช้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังได้ช่วยเหลือให้ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม พัฒนาความสามารถของตนเอง และเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรม ร่วมสร้างสังคมแห่งความกลมเกลียว กระทรวงศึกษาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเผยแพร่ของหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ประชาชนชาวไต้หวันตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม สร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชาติ พร้อมทั้งช่วยให้เข้าใจในวัฒนธรรมของผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่เพิ่มมากขึ้น ให้ไต้หวันกลายเป็นประเทศที่มีความเจริญรุ่งเรื่องและสามัคคีมากขึ้น หากต้องการอ่านหนังสือเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของฝ่ายการเรียนรู้ตลอดชีวิต กระทรวงศึกษาธิการ(เว็บไซต์:https://www.edu.tw

Was this information helpful? Yes    No