:::

បញ្ជីឈ្មោះសមាជិកសម័យទី1នៃសមាគមគ្រប់គ្រងមូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍សំរាប់ប្រជាជនចំនូលថ្មី

ស្លាក
ទីតាំងTaiwan
ប្រភពទិន្នន័យNational Immigration Agency, Ministry of the Interior
ចុចមើល : 32
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2019/2/22
ថ្ងៃខែថ : 2019/2/22 下午 01:28:00

បញ្ជីឈ្មោះសមាជិកសម័យទី1នៃសមាគមគ្រប់គ្រងមូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍សំរាប់ប្រជាជនចំនូលថ្មី

Was this information helpful? Yes    No