:::

နိုင်ငံသားသစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ရန်ပုံငွေစီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့၏ ဒုတိယကော်မတီအဖွဲ့ဝင်စာရင်း

Hit : 38
Date : 2019/2/22
Updated : 2019/2/22 下午 01:23:00

နိုင်ငံသားသစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ရန်ပုံငွေစီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့၏ ဒုတိယကော်မတီအဖွဲ့ဝင်စာရင်း

Was this information helpful? Yes    No