:::

နိုင်ငံခြားအိမ်ထောင်ဘက် စောင့်ရှောက်တိုင်ပင်ခြင်း ရန်ပုံငွေစီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့၏ ပထမကော်မတီအဖွဲ့ဝင်စာရင်း

Hit : 41
Date : 2019/2/22
Updated : 2019/2/22 下午 01:20:00

နိုင်ငံခြားအိမ်ထောင်ဘက် စောင့်ရှောက်တိုင်ပင်ခြင်း ရန်ပုံငွေစီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့၏ ပထမကော်မတီအဖွဲ့ဝင်စာရင်း

Was this information helpful? Yes    No