:::

နိုင်ငံသားသစ်များ၏မိခင်ဘာသာစကားသင်ကြားရေးသည် ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းလှသည်။

Label
LocationTaiwan
Hit : 42
Date : 2019/2/18
Updated : 2019/2/18 上午 10:10:00

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနသည် “၁၂နှစ်အမျိုးသား အ
ခြေခံပညာရေးသင်ရိုးသင်ညွှန်း” တွင် အရှေ့တောင်အာ
ရှ ၇ နိုင်ငံ၏မိခင်ဘာသာစကားကို ဘာသာစကားသင်
ကြားရေးနယ်ပယ်တွင် ထည့်သွင်းခဲ့ပြီး မူလတန်းကလေး
များအနေဖြင့် မဖြစ်မနေသင်ကြားရမည်ဖြစ်ပြီး အလယ်
တန်းကျောင်းသားများအနေဖြင့် ရွေးချယ်သင်ကြားသော ဘာသာအဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ ဤသို့ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ကျောင်းသားများအနေဖြင့် နိုင်ငံသားသစ်များ၏ဘာသာစ
ကားသင်ကြားခြင်းမှတဆင့် ထိုင်ဝမ်နှင့်နီးရာအရှေ့တောင်
အာရှနိုင်ငံများ၏ ဘာသာစကား သင်ကြား၍ ၎င်းတို့၏
ယဉ်ကျေးမှုကို သိရှိနားလည်ပြီး ခံစားနှစ်သက်လာခြင်း
ဖြင့် မိမိ၏ကမ္ဘာ့အမြင်ကို ကျယ်လာစေမည်။ ကလေး
များအနေဖြင့် သင်ယူမှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးအခွင့်အရေးများ ပိုမို
ရရှိစေသည်။ အထက်ဖော်ပြပါသင်ရိုးသင်ညွှန်းသည် ထိုင်ဝမ်သက္ကရာဇ် ၁၀၈ ခုနှစ်မှစတင်သော်လည်း အစိုးရ
သည် ထိုင်ဝမ်သက္ကရာဇ် ၁၀၄ ခုနှစ်မှစ၍ ကျောင်းများကို နိုင်ငံသားသစ်များ၏ဘာသာစကားဆိုင်ရာ အစီအစဉ်များ
ပြုလုပ်ရန် ထောက်ပံ့ကြေးပေးသည်။ ကျောင်းသားများ
အား နိုင်ငံသားသစ်များ၏ဘာသာစကားကို အကျိုးရှိစွာ
သင်ကြားနိုင်ရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုကို နားလည်စေရန် ရည်
ရွယ်၍ ကျောင်း၏တည်နေရာအလိုက် လူ့ဖွဲ့စည်းပုံထူး
ခြားမှုအလိုက်နှင့်သက်ဆိုင်ရာအရင်းအမြစ်အလိုက် မတူ
ညီသောသင်တန်းများ(ဥပမာ။ ။ လူမှုအဖွဲ့အစည်း၊ စခန်း
၊ လှုပ်ရှားမှုအစီအစဉ်များ) စီမံပြီး ကျောင်းသားများ၏ စိတ်ဝင်စားမှုကို ဆွဲဆောင်သည်။

နိုင်ငံသားသစ်များ၏ဘာသာစကားသင်တန်းကို အ
ကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန အမျိုး
သားပညာရေးဌာနသည် သက်ဆိုင်ရာကြိုတင်စီမံမှုများ
ကို အားကျိုးမာန်တက် ပြုလုပ်နေသည်။ “မူလတန်း၊ အ
လယ်တန်းသင်ကြားရေးတွင် ကူညီထောက်ပံ့သောဝန်
ထမ်း ခန့်ထားနည်း” တွင် နိုင်ငံသားသစ်များ၏ဘာသာစ
ကားကို ထည့်သွင်းစီမံခြင်း၊ နိုင်ငံသားသစ်ဘာသာစကား
သင်ကြားထောက်ပံ့မည့်ဆရာ၊ ဆရာမ စုစုပေါင်း ၂၀၈၁ ဦးကို လေ့ကျင့်ထားခြင်း၊ အရှေ့တောင်အာရှ ၇ နိုင်ငံ၏ နိုင်ငံသားသစ်ဘာသာစကားသင်ညွှန်းစာအုပ်များ ရေး
သားခြင်း၊ ထိုင်ဝမ်သက္ကရာဇ် ၁၀၇ ခုနှစ်တွင် ခရိုင်၊ မြို့ ၂၀ အသီးသီးရှိ ကျောင်း ၄၄ ကျောင်းတွင် အဝေးသင်
သင်ကြားရေး ပြုလုပ်ခြင်း အစရှိသော ကြိုတင်လေ့ကျင့်
ပြင်ဆင်မှုတို့ကို ပြုလုပ်ထားခြင်းဖြင့် ထိုင်ဝမ်သက္ကရာဇ် ၁၀၈ ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံသားသစ်များ၏ဘာသာစကား သင်
ကြားမှုကို အချိန်အတွင်း အရည်အချင်းမီမီဖြင့် သင်ကြား
နိုင်ရန် မျှော်လင့်သည်။

ထိုင်ဝမ်သက္ကရာဇ် ၁၀၈ ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံသားသစ်
များ၏ဘာသာစကားသင်တန်းဖြစ်မြောက်ရေး ရှေ့တစ်
လှမ်းတိုးစေရန် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန အမျိုးသားပညာ
ရေးဌာနသည် ကျုံးရန်းတက္ကသိုလ်နှင့်ပြန်ကြားရေးစက်မှု
ဌာန ဒစ်ဂျစ်ဒယ်ပညာရေးအင်ဆီကျွတ်တို့ ပူးပေါင်း၍ “အဝေးသင်သင်ကြားရေး” ဒစ်ဂျစ်ဒယ်နည်းပညာဖြင့် နိုင်
ငံသားသစ်များ၏ဘာသာစကားသင်ကြားရေးကို တိုးချဲ့
လုပ်ဆောင်သည်။ ဤနည်းဖြင့် ဝေးခေါင်ဒေသများတွင် ရှားပါးစကားသင်ကြားသောဆရာ၊ ဆရာမရှာရခက်သော အဖြစ်ကို ဖြေရှင်းနိုင်ပြီး ရှားပါးဘာသာစကားသင်ကြား
လိုသော ကျောင်းသားလည်းမိမိသင်ကြားလိုသည်ကို သင်
ကြားခွင့်ရသည့်အပြင် နိုင်ငံသားသစ်မျိုးဆက်သစ်များ
လည်း မိမိ၏မိခင်ဘာသာစကားနှင့်ယဉ်ကျေးမှုအားသာမှု
ကို အစွမ်းပြခွင့် ရရှိ၍ အခြေခံအမျိုးသားပညာရေး ၁၂ နှစ်“၏ ကလေးတိုင်းကို ဖြစ်မြောက်စေမည်။” ဟူသော
ရည်ညွှန်းချက်ကို အကောင်အထည်ပေါ်စေသည်။

Was this information helpful? Yes    No