:::

ក្រុងតៃចុង ផែនការផ្តល់រង្វាន់និងជួយយុវជនស្រីខ្សោយចូលរួមសកម្មភាពមានអត្ថប្រយោជន៍សាធារណៈនៅបរទេស

ដើម្បីលើកកំពស់សេវាសុខុមាលភាពនិងសិទ្ធិរបស់យុវជនស្រីខ្សោយនៅក្រុងយើង តាមស្មារតី「វិនិយោគលើយុវជនស្រី វិនិយោគលើអនាគត」ផ្តល់រង្វាន់និងជួយយុវជនស្រីខ្សោយទៅធ្វើ ទស្សនានៅបរទេស ទស្សនាមើល សិក្សាជាដើម ដើម្បីពង្រីកចក្ខុវិស័យអន្តរជាតិ លើកកំពស់សមត្ថភាពចូលរួមសង្គមនិងគុណសម្បត្តិពលរដ្ឋ។

បេក្ខជន ៖ យុវជនស្រីមានស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចខ្សោយមានអាយុ 15~22 ហើយមានអត្រានុកូលដ្ឋាននៅក្រុងយើង។
ការត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈ ៖ ត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈតាមខ្លឹមសារនៃឯកសារស្នើសុំរបស់អ្នកចុះឈ្មោះ អំពីតារាងនិងបទបញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធ សូមទៅ https://goo.gl/jJqXNG
ទីកន្លែងប្រឹក្សា: ការិយាល័យសុខុមាលភាពស្ត្រីនិងសមភាព យេនឌ័រនៃមន្ទីរកិច្ចការសង្គម សាលាក្រុងតៃចុង អ្នកស្រីឈឹន (04)22289111#37610

Was this information helpful? Yes    No