:::

ထိုင်ကျုံးမြို့၏ စီးပွားရေးတွင်အားနည်းသောဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးအား ပြည်ပသို့ ပရဟိတလက်တွေ့ခံစားခွင့် ထောက်ပံ့ခြင်းအစီအစဉ်

ဤမြို့ရှိ စီးပွားရေးတွင်အားနည်းသော ဆယ်ကျော်
သက်မိန်းကလေးများ၏ လူမှုဖူလုံရေးဝန်ဆောင်မှုနှင့်အ
ခွင့်အရေးကို မြှင့်တင်ရန် “မိန်းမငယ်အပေါ် ရင်းနှီးမြှုပ်
နှံခြင်းသည် အနာဂတ်ကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖြင်းဖြစ်သည်။” ဟူသောခံယူချက်ဖြင့် စီးပွားရေးတွင် အားနည်းသော
ဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးများအား နိုင်ငံခြားသို့ သွား
ရောက်လည်ပတ်ခြင်း၊ လေ့လာခြင်း၊ သင်ယူခြင်းအစရှိ
သောလှုပ်ရှားမှုများတွင် ပါဝင်ခြင်းဖြင့် ၎င်း၏နိုင်ငံတကာ
အမြင်ကို ကျယ်စေသည့်အပြင် လူမှုပါဝင်မှုနှင့်ပြည်သူ့နီ
တိစွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ပေးသည်။

ထောက်ပံ့ခံယူနိုင်သူ။ ။ ဤမြို့တွင် အိမ်ထောင်စုဇယား
ဝင်ထားသော အသက် 15~22 နှစ်အတွင်းရှိ စီးပွားရေး
တွင် အားနည်းသော ဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးများ
ဖြစ်သည်။

အရည်အချင်းစိစစ်ခြင်း။ ။ လျှောက်ထားသူ၏စာရင်းအ
ချက်အလက်အရ အရည်အချင်းများကို စိစစ်သွားမည်
ဖြစ်ပြီး သက်ဆိုင်ရာဖောင်နှင့်သတ်မှတ်ချက်များကို https://goo.gl/jJqXNG တွင် ကြည့်ပါ။

မေးမြန်းရန်ပလက်ဖောင်း။ ။ ထိုင်ကျုံးမြို့အစိုးရ လူမှု
ရေးဝန်ကြီးဌာန အမျိုးသမီးဖူလုံရေးနှင့်ကျားမတန်းတူညီ
မျှရေးရုံးရှိ မစ်စ် Chen ဖုန်း။ ။(၀၄)၂၂၂၈၉၁၁၁#
၃၇၆၁၀ သို့ ဆက်၍မေးပါ။

Was this information helpful? Yes    No