:::

နိုင်ငံသားသစ်နှင့်၎င်းတို့၏သားသမီးများ၏ ပြည်ပတွင် တက်ခဲ့သော မူလတန်းနှင့်အလယ်တန်းပညာရေးကို အသိအမှတ်ပြုမည်။

Label
LocationTaiwan
Hit : 34
Date : 2019/2/15
Updated : 2019/2/15 下午 04:06:00

ယနေ့မှစ၍ နိုင်ငံသားသစ်နှင့်၎င်းတို့၏သားသမီး
များသည် ပြင်ပ၏ပညာရေးအထောက်အထားများဖြင့်
ထိုင်ဝမ်တွင် မူလတန်း၊ အလယ်တန်းတက်ရန် လျှောက်
ချိန်တွင် ကျောင်းမှ၎င်းပညာရေးအထောက်အထားကို စီ
စစ်မှုပြုလုပ်ရန် တောင်းဆိုလာပါက ထိုအောင်လက်မှတ်
နှင့်အမှတ်စာရင်းကိုယူ၍ မိမိနေထိုင်သည့်ဒေသခံအစိုးရ
ဌာနတွင် သွားရောက်စီစစ်မှုများ ပြုလုပ်နိုင်သည်။

သတိပြုချက်များ။ ။

·ဤဝန်ဆောင်မှုသည် လက်ရှိအခြေအနေတွင် တရုတ်
ပြည်မှလွဲ၍ ကျန်ဒေသမှလာသောနိုင်ငံသားသစ်နှင့်၎င်း
တို့၏သားသမီးများအား ကျောင်းတက်နိုင်ရန် ပြည်ပရှိ မူ
လတန်း၊ အလယ်တန်းပညာအထောက်အထားများကို စီ
စစ်ပေးသည်။

·ပြည်ပစိုက်ထိုင်ဝမ်သံရုံးမှ စီစစ်ပြီးသော ပညာအ
ထောက်အထားစာရွက်စာတမ်းများဖြင့် မိမိနှင့်နီးရာ
ကျောင်းများတွင် ကျောင်းတက်ရန် လျှောက်နိုင်သည်။

Attachment List

  1. DMFile size:3 MB
Was this information helpful? Yes    No