:::

အထက်တန်းအောက်စစ်ပြန်သားသမီးများ၏ ပညာထောက်ပံ့ကြေး လျှောက်တင်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်များ

Label
LocationTaiwan
Hit : 30
Date : 2019/2/15
Updated : 2019/2/15 下午 04:05:00

ဆင်းရဲသောစစ်ပြန်နှင့်အိမ်ထောင်ဖက် သို့မဟုတ် ကျန်ရစ်ခဲ့သောမိသားစုဝင်များသည် စစ်တပ်နှင့်အစိုးရ
ပင်စင်လစာ၊ နေထိုင်ရေးထောက်ပံ့ကြေး၊ ထောက်ပံ့
ကြေးတို့ကို အခစားနေသူမဟုတ်ပါက ဆင်းရဲသားသမီး
များ၏ထောက်ပံ့ကြေးကို လျှောက်၍ရသည်။ နှစ်စဉ် ပ
ထမစာသင်ကာလ(9/15~10/15)နှင့်ဒုတိယစာသင်ကာ
လ(3/1~3/31)ဟူ၍ ၂ ကြိမ်ခွဲပြီးလျှောက်တင်နိုင်သည်။ သက်ဆိုင်ရာအကြောင်းကို အမျိုးသားတပ်မတော်အရာရှိ
နှင့်စစ်တပ်ရေးရာကော်မတီ ယွမ်လင်ခရိုင်စစ်ပြန်ဝန်
ဆောင်မှုဝက်ဘ်ဆိုက်
(https://www.vac.gov.tw/vac_service/yunlin/mp-111.html) တွင် ရှာဖွေကြည့်ရှုနိုင်သည်။

Was this information helpful? Yes    No