:::

“ကောင်းရှုံမြို့အစိုးရ” နိုင်ငံသားသစ်သားသမီးများ၏အမျိုးသားပညာရေးအလယ်တန်း၊ မူလတန်းပညာရေးနိုင်ငံခြားလွဲပြောင်းဆက်တက်ရေးဝန်ဆောင်မှု

Label
Location
Hit : 28
Date : 2019/2/15
Updated : 2019/2/15 下午 04:04:00

ပြင်ပတွင် နှစ်အနည်းငယ်နေထိုင်ပြီး ပြည်တွင်းသို့ ပြန်လည်လာရောက် ပညာသင်ယူသော၊ အခြေခံတရုတ်
စကားပြော အားနည်းသော နိုင်ငံသားသစ်သားသမီးများ
အား ကျောင်းမှ ဆရာ၊ ဆရာမခေါ်၍ သင်စေခြင်း သို့မ
ဟုတ် အချိန်တိုစခန်းပုံစံဖြင့် တရုတ်စကားပြောစီမ်းရည်
ကို တိုးမြှင့်ပေးသည်။

Was this information helpful? Yes    No