:::

តើទីកន្លែងអាចស្នើសុំឆ្លងព្រំដែនដោយស្វ័យប្រវត្តិមានណាខ្លះ?

ស្លាក
ទីតាំងTaiwan
ប្រភពទិន្នន័យNational Immigration Agency, Ministry of the Interior
ចុចមើល : 216
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2018/12/28
ថ្ងៃខែថ : 2019/2/14 上午 11:41:00

១.ព្រលានយន្តហោះសុងសាន
ទីកន្លែងត្រួតពិនិត្យពេលចូលព្រំដែន(ក្នុងតំបន់គ្រប់គ្រង):អាចស្នើសុំពេញមួយថ្ងៃ (យោងតាមម៉ោងចេញដំណើរនៃជើងហោះហើរ)។
ទីកន្លែងត្រួតពិនិត្យពេលចេញពីព្រំដែន:ពេលស្នើសុំរៀបចំគឺពី ម៉ោង08:00ដល់18:00រាល់ថ្ងៃ។
ជាន់ទី1 អាគារចេញពីព្រំដែននៃអាគារធំអាកាសចរណ៍ទី១(ក្រៅតំបន់គ្រប់គ្រង នៅក្បែរ7-11)៖ ពេលស្នើសុំរៀបចំគឺពី ម៉ោង08:00ដល់18:00រាល់ថ្ងៃ(មិនសំរាកទេពេញមួយឆ្នាំ នៅពេលថ្ងៃត្រង់ក៏មិនសំរាកទេ)។

២.អាគារធំអាកាសចរណ៍ទី១នៃព្រលានយន្តហោះថៅយាន់
ទីកន្លែងដែលនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ប្រគល់លិខិតក្នុងអាគារធំអាកាសចរណ៍ទី១(ក្នុងតំបន់គ្រប់គ្រង) ៖ ពេលស្នើសុំរៀបចំគឺពី ម៉ោង10:00ដល់23:00រាល់ថ្ងៃ។
ទីកន្លែងនៃនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍នៅក្បែរធនាគារតៃវ៉ាន់ នៅសាលចេញពីព្រំដែននៃអាគារអាកាសចរណ៍ទី១ (ក្រៅតំបន់គ្រប់ គ្រង ចាប់ពីថ្ងៃទី1 ខែកក្កដា ឆ្នាំ2016):ពេលស្នើសុំរៀបចំគឺពី ម៉ោង06:30ដល់22:00រាល់ថ្ងៃ។
អាគារធំអាកាសចរណ៍ទី១
ទីកន្លែងដែលនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ប្រគល់លិខិតនៅសាលចេញពីព្រំដែននៃអាគារអាកាសចរណ៍ទី១ (ក្រៅតំបន់គ្រប់ គ្រង):ពេលស្នើសុំរៀបចំគឺពី ម៉ោង06:30ដល់22:00រាល់ថ្ងៃ។

៣.អាគារធំអាកាសចរណ៍ទី១នៃព្រលានយន្តហោះថៅយាន់
ទីកន្លែងកាលពីមុននៃនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ គឺទីកន្លែងរាយការណ៍មកដល់លេខទី19ក្នុងសាលចេញពីព្រំដែន (ក្រៅតំបន់គ្រប់គ្រង):ពេលស្នើសុំរៀបចំគឺពី ម៉ោង06:30ដល់22:00រាល់ថ្ងៃ។
តំបន់ត្រួតពិនិត្យលិខិតចូលព្រំដែន (ក្នុងតំបន់គ្រប់គ្រង):ពេលស្នើសុំរៀបចំគឺពី ម៉ោង10:00ដល់23:00រាល់ថ្ងៃ។

៤.ព្រលានយន្តហោះកៅស្យុង
ទីកន្លែងត្រួតពិនិត្យពេលចូលព្រំដែននៅព្រលានយន្តហោះកៅស្យុង (ក្នុងតំបន់គ្រប់គ្រង):ពេលស្នើសុំរៀបចំគឺពី ម៉ោង08:00ដល់22:00រាល់ថ្ងៃ។
ទីកន្លែងផ្តល់សេវានៅជាន់ទី១ក្នុងព្រលានយន្តហោះកៅស្យុង(ក្រៅតំបន់គ្រប់គ្រង នៅក្បែរធនាគារ):ពេលស្នើសុំរៀបចំគឺពី ម៉ោង05:15ដល់17:00រាល់ថ្ងៃ។

៥.កំពង់ផែពាណិជ្ជកម្មស៊ុយធោឃីនមិន
ទីកន្លែងត្រួតពិនិត្យពេលចេញ-ចូលព្រំដែន៖អាចស្នើសុំពេញមួយថ្ងៃ (យោងតាមម៉ោងចេញដំណើរនៃជើងហោះហើរ)។

៦.ព្រលានយន្តហោះតៃចុង
ទីកន្លែងត្រួតពិនិត្យពេលចូលព្រំដែន៖(ក្នុងតំបន់គ្រប់គ្រង):ពេលស្នើសុំរៀបចំគឺពី ម៉ោង09:00ដល់21:00រាល់ថ្ងៃ។
ទីកន្លែងត្រួតពិនិត្យពេលចេញពីព្រំដែន៖(ក្នុងតំបន់គ្រប់គ្រង):ពេលស្នើសុំរៀបចំគឺពី ម៉ោង07:00ដល់18:00រាល់ថ្ងៃ។
បន្ថែមថ្មីនូទីកន្លែងនៃនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍នៅជាន់តី1ក្នុងអាគារអាកាសចរណ៍អន្តរជាតិ (ឆ្ពោះទៅកាន់ទិសដៅអាគារអាកាសចរណ៍ក្នុងស្រុក នៅចំពោះមុខទីកន្លែងត្រួតពិនិត្យមេរោគសត្វនិងរុក្ខជាតិ) ៖ ពេលស្នើសុំរៀបចំគឺពី ម៉ោង06:00ដល់17:00រាល់ថ្ងៃ។

៧.ស្ថានីយផ្តល់សេវានៃនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ ៖
ស្ថានីយផ្តល់សេវាក្រុងតៃបី ៖ លេខ15 ផ្លូវក្វាំងចូវ ខ័ណ្ឌចុងចឹង ក្រុងតៃបី (02)23885185 សាខាលេខ 2131។
ស្ថានីយផ្តល់សេវាទី១ក្រុងតៃចុង ៖ ជាន់ទី1 លេខទី22 ផ្លូវខាងត្បូងវេនស៊ីន ខ័ណ្ឌណានធុន ក្រុងតៃចុង (04)24725103。
ស្ថានីយផ្តល់សេវាខេត្តហ្វាលាន ៖ ជាន់ទី5 លេខទី371 ផ្លូវចុងសាន ខេត្តហ្វាលាន (03)8329700 。
ស្ថានីយផ្តល់សេវាក្រុងចាយី ៖ ជាន់ទី2 លេខទី184 ផ្លូវខាងជើងវូហ្វឹង ខ័ណ្ឌខាងកើត ក្រុងចាយី (05)2166100。
ស្ថានីយផ្តល់សេវាទី១ក្រុងកៅស្យុង ៖ ជាន់ទី1និងទី7 លេខទី436 ផ្លូវឆឹងកុងទី១ ខ័ណ្ឌឈានជីន ក្រុងកៅស្យុង:(07)2821400。
ពេលស្នើសុំរៀបចំគឺពីម៉ោង08:00ដល់17:00 រាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រ។

៨.មន្ទីរកិច្ចការកុងស៊ុលនៃក្រសួងការបរទេស (ជានទី1ក្នុងខ្នងខាងជើងនៃអាគារការិយាល័យសកលកណ្តាល) ៖ ពេលស្នើសុំរៀបចំគឺពីម៉ោង08:00ដល់17:00 រាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រ។

Was this information helpful? Yes    No