:::

အလိုအလျောက်ဖြတ်သန်းခွင့်ကို မည်သည့်နေရာများတွင်လျှောက်တင်နိုင်သလဲ။

Hit : 181
Date : 2018/12/28
Updated : 2019/2/14 上午 11:29:00

၁။ စုန်းရှမ်းလေဆိပ်

ပြည်ဝင်စစ်ဆေးရေးကောင်တာ(ထိန်းချုပ်မှုနယ်မြေအတွင်း)။ ။ တစ်နေ့လုံးလျှောက်နိုင်သည်။ (လေယာဉ်ချိန်ပေါ် မူ
တည်သည်။)

ပြည်ထွက်စစ်ဆေးရေးကောင်တာ။ ။ နေ့စဉ်၏ နံနက် ၈ နာ
ရီမှ ညနေ ၆ နာရီထိ လျှောက်နိုင်သည်။

ပြည်ထွက်အဆောက်အအုံ ၁ မြေညီထပ်(ထိန်းချုပ်မှုနယ်
မြေပြင်ပ၊ 7-11ဘေး)။ ။ နေ့စဉ်၏နံနက် ၈ နာရီမှ ည
နေ ၆ နာရီထိ လျှောက်တင်နိုင်သည်။(တစ်နှစ်ပတ်လုံး နား
ရက်မရှိ နေ့လည်လည်းမနားဘဲ ဝန်ဆောင်မှုပေးသည်။)

၂။ ထောင်ယွမ်လေဆိပ် အဆောက်အအုံ ၁

ပြည်ဝင်အဆောက်အအုံ ၁ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
၏ လက်မှတ်ထုတ်ပေးခြင်းကောင်တာ (ထိန်းချုပ်မှုနယ်မြေ
အတွင်း)။ ။ လျှောက်တင်ချိန်မှာ နေ့စဉ်၏နံနက် ၁၀ နာရီမှ
ည ၁၁ နာရီထိ ဖြစ်သည်။

အဆောက်အအုံ ၁ တတိယထပ်ရှိ ပြည်ထွက်ခန်းမ ထိုင်ဝမ်
ဘဏ်ဘေးရှိ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကောင်တာ
(ထိန်းချုပ်မှုနယ်မြေပြင်ပ ထိုင်ဝမ်သက္ကရာဇ် ၁၀၅ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့မှစ၍)။ ။ လျှောက်တင်ချိန်မှာ နေ့စဉ်၏
နံနက် ၆ နာရီခွဲမှ ည ၁၀ နာရီထိ ဖြစ်သည်။

အဆောက်အအုံ ၁ ပြည်ထွက်ခန်းမရှိ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး
ဝန်ကြီးဌာန၏ ကဒ်ထုတ်ပေးခြင်းကောင်တာ(ထိန်းချုပ်မှုနယ်
မြေပြင်ပ)။ ။ လျှောက်တင်ချိန်မှာ နေ့စဉ်၏ နံနက် ၆ နာရီခွဲ
မှ ည ၁၀ နာရီထိ ဖြစ်သည်။

၃။ ထောင်ယွမ်လေဆိပ် အဆောက်အအုံ ၂

ပြည်ထွက်ခန်းမ သတင်းပေးကောင်တာ နံပတ် ၁၉(ထိန်း
ချုပ်မှုနယ်မြေပြင်ပ)။ ။ လျှောက်တင်ချိန်မှာ နေ့စဉ်၏ နံနက် ၆ နာရီခွဲမှ ည ၁၀ နာရီထိ ဖြစ်သည်။

ပြည်ဝင်ချိန်တွင် နိုင်ငံကူးလက်မှတ်စစ်ဆေးမှုဧရိယာ(ထိန်း
ချုပ်မှုနယ်မြေအတွင်း)။ ။ လျှောက်တင်ချိန်မှာ နေ့စဉ်၏နံ
နက် ၁၀ နာရီမှ ည ၁၁ နာရီထိ ဖြစ်သည်။

၄။ ကောင်းရှုံလေဆိပ်

ကောင်းရှုံလေဆိပ် ပြည်ဝင်ချိန်တွင် နိုင်ငံကူးလက်မှတ်စစ်
ဆေးမှုကောင်တာ (ထိန်းချုပ်မှုနယ်မြေအတွင်း)။ ။ လျှောက်
တင်ချိန်မှာ နေ့စဉ်၏နံနက် ၈ နာရီမှ ည ၁၀ နာရီထိ ဖြစ်
သည်။

ကောင်းရှုံလေဆိပ်၏ ပထမထပ်ဝန်ဆောင်မှုကောင်တာ(
ထိန်းချုပ်မှုနယ်မြေပြင်ပ၊ ထိုင်ဝမ်ဘဏ်ဘေး)။ ။ လျှောက်
တင်ချိန်မှာ နေ့စဉ်၏ နံနက် ၅ နာရီ ၁၅ မိနစ်မှ ညနေ ၅ နာ
ရီထိ ဖြစ်သည်။

၅။ ကျင်းမိန် ရွှေထိုကုန်သွယ်ရေးဆိပ်ကမ်း

ပြည်ဝင်၊ ပြည်ထွက်စစ်ဆေးရေးကောင်တာ။ ။ တစ်နေ့လုံး
လျှောက်တင်နိုင်သည်။(သင်္ဘောချိန်ပေါ် မူတည်သည်။)

၆။ ထိုင်ကျုံးလေဆိပ်

ပြည်ဝင်ချိန်တွင် နိုင်ငံကူးလက်မှတ်စစ်ဆေးမှုကောင်တာ
(ထိန်းချုပ်မှုနယ်မြေအတွင်း)။ ။ လျှောက်တင်ချိန်မှာ နေ့စဉ်
၏နံနက် ၉ နာရီမှ ည ၉ နာရီထိ ဖြစ်သည်။

ပြည်ထွက်ချိန်တွင် နိုင်ငံကူးလက်မှတ်စစ်ဆေးမှုကောင်တာ
(ထိန်းချုပ်မှုနယ်မြေအတွင်း)။ ။ လျှောက်တင်ချိန်မှာ နေ့စဉ်
၏နံနက် ၇ နာရီမှ ညနေ ၆ နာရီထိ ဖြစ်သည်။

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်အဆောက်အအုံ ပထမထပ်ရှိ
ထပ်မံတိုးထားသော လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကောင်
တာ(ပြည်တွင်းအဆောက်အအုံဘက်၊ အပင်နှင့်တိရစ္ဆာန်ကူး
စက်ရောဂါစစ်ဆေးခြင်းကောင်တာ၏မျက်နှာချင်းဆိုင်)။ ။
လျှောက်တင်ချိန်မှာ နေ့စဉ်၏ နံနက် ၆ နာရီမှ ညနေ ၅ နာရီ
ထိ ဖြစ်သည်။

၇။ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ အောက်ပါဝန်ဆောင်
မှုဂိတ်။ ။

ထိုင်ပေမြို့ဝန်ဆောင်မှုဂိတ်။ ။ ထိုင်ပေမြို့ ကျုံးကျင့်မြို့
နယ် ကွမ်ကျိုးလမ်း အမှတ် (၁၅) ဖုန်း(၀၂)၂၃၈၈၅၁၈၅ လိုင်းခွဲ ၂၁၃၁

ထိုင်ကျုံးမြို့ ပထမဝန်ဆောင်မှုဂိတ်။ ။ ထိုင်ကျုံးမြို့ နန်ထွင်
မြို့နယ် ဝင်ရှင်းနန်လမ်း ၃ အမှတ် (၂၂) ပထမထပ်
ဖုန်း(၀၄) ၂၄၇၂၅၁၀၃

ဟွားလျင်ခရိုင်ဝန်ဆောင်မှုဂိတ်။ ။ ဟွားလျင်ခရိုင် ကျုံးရှမ်း
လမ်း အမှတ် (၃၇၁) ငါးထပ် ဖုန်း (၀၃)၈၃၂၉၇၀၀

ကျားယိမြို့ဝန်ဆောင်မှုဂိတ်။ ။ ကျားယိမြို့ တုံးမြို့နယ် ဝူဖုန့်
ပေလမ်း အမှတ် (၁၈၄) ဒုတိယထပ် ဖုန်း (၀၅) ၂၁၆၆၁၀၀

ကောင်းရှုံမြို့ ပထမဝန်ဆောင်မှုဂိတ်။ ။ ကောင်းရှုံမြို့ ချင်
ကျင်းမြို့နယ် ချိန်ကုန်းလမ်း ၁ အမှတ် (၄၃၆) ပထမထပ်
ဖုန်း (၀၇) ၂၈၂၁၄၀၀

လျှောက်တင်ချိန်မှာ တနင်္လာနေ့မှသောကြာနေ့ထိ နေ့စဉ်၏
နံနက် ၈ နာရီမှ ညနေ ၅ နာရီထိ ဖြစ်သည်။

၈။ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ကောင်စစ်ရေးရာဦးစီးဌာန(ဗဟို
ယူနိုက်တက်ရုံးအဆောက်အအုံ မြောက်တိုက် ပထမထပ်)။ ။ လျှောက်တင်ချိန်မှာ တနင်္လာနေ့မှသောကြာနေ့ထိ နေ့စဉ်၏ နံနက် ၉ နာရီမှ ညနေ ၅ နာရီထိ

Was this information helpful? Yes    No