:::

ផែនការបន្ថែមសេវាចល័តប្រចាំឆ្នាំ2019ផ្តល់ដោយស្ថានីយផ្តល់សេវានៅខេត្តយីឡាន

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យNational Immigration Agency, Ministry of the Interior
ចុចមើល : 92
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2019/2/13
ថ្ងៃខែថ : 2019/2/13 下午 04:15:00

ប្រការសេវាកម្ម ៖ ទទួលចាត់ការការស្នើសុំលិខិតគ្រប់បែបយ៉ាង ឃោសនានិងវេទិកាអំពីបទបញ្ញត្តិអន្តោប្រវេសន៍ សេវាប្រឹក្សានិងសេវាណែនាំពាក់ព័ន្ធ ដល់ផ្ទះរបស់ករណីពិសេស ដើម្បីផ្តល់ការថ្នាក់ថ្នម គោលនយោបាយបណ្តុះបណ្តាលជំនាន់ទីពីររបស់ប្រជាជនចំនូលថ្មី និងការផ្សព្វផ្សាយពហុវប្បធម៌ចំពោះប្រជាជនចំនូលថ្មី(ពលករថ្មី) និងទំនាក់ទំនងរវាងអង្គការនៅអ៊ីនធើណែតជាដើម។

អំពីតារាងម៉ោងចេញដំណើរនៃរថយន្តចល័តផ្តល់សេវា សូមទាញយកឧបសម្ព័ន្ធ។

Was this information helpful? Yes    No