:::

ស្ថានីយផ្តល់សេវាខេត្តយូនលីននៃនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ សេវាប្រចាំរថយន្តចល័តផ្តល់សេវាប្រចាំឆ្នាំ2019

ដើម្បីថ្នាក់ថ្នមដល់ប្រជាជនចំនូលថ្មី ឲ្យគេមិនបាច់ដើរមកពីទីកន្លែងឆ្ងាយ នៅឆ្នាំ2019 រថយន្តចល័តផ្តល់សេវានៃស្ថានីយ ផ្តល់សេវាខេត្តយូនលីននឹងដល់សាខាមន្ទីរពន្ធករបីកាំងនិងសាលាឃុំមែលាវតាំងទីប្រចាំផ្តល់សេវា ស្វាគមន៍ប្រជាជនស្នាក់នៅក្បែរតំបន់បីកាំងនិងឃុំមែលាវមកចាត់ការករណីស្នើសុំពាក់ព័ន្ធ បើសិនមានតម្រូវការ អាចតែងតែមកទទួលសេវាកម្ម។

Was this information helpful? Yes    No