:::

ศูนย์ให้บริการชนบทอี๋หลันจัดโครงการรถบริการเคลื่อนที่ปี 2019

รายการให้บริการ:รับทำเอกสารประเภทต่างๆ จัดงานรณรงค์และสัมมนาเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายตรวจคนเข้าเมือง บริการจัดหางาน จัดคนเยี่ยมเยือนตามบ้านเป็นกรณีพิเศษ วางนโยบายพัฒนาความสามารถบุตรหลานรุ่นสองของผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ เผยแพร่วัฒนธรรมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่และช่วยติดต่อไปยังหน่วยงานอื่นเป็นต้น


กรุณาดาวน์โหลดตารางเวลาให้บริการของรถเคลื่อนที่ได้ตามไฟล์แนบ

รายการเอกสารแนบ

  1. Scheduleขนาดไฟล์:266 KB
Was this information helpful? Yes    No