:::

តារាងយោងនៃបទបញ្ញត្តិស្តីពីការពិនិត្យមេរោគនៃសត្វនិងរុក្ខជាតិតែងតែជួបប្រទះឬផលិតផលដែលអ្នកទេសចរណ៍ចូលព្រំដែននាំមក

ស្លាក
ទីតាំងTaiwan
ចុចមើល : 60
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2019/2/12
ថ្ងៃខែថ : 2019/2/12 下午 02:29:00

ចាប់ពីថ្ងៃទី1 ខែតុលា ឆ្នាំ2008 អ្នកទេសចរណ៍ចូលព្រំដែននាំយកសត្វ រុក្ខជាតិឬផលិតផលធ្វើពីសត្វ រុក្ខជាតិ បើសិនអ្នកណាមិនរាយការណ៍ជូននាយកដ្ឋានគយនៃក្រសួងហរិញ្ញវត្ថុដោយសកម្ម ឬមិនស្នើសុំមន្ទីរយើងពិនិត្យ តែត្រូវគេពិនិត្យឃើញក្រៅពីនឹងផាកពិន័យប្រាក់លើសពី3,000យាន់ប្រាក់តៃវ៉ានថ្មី បើសិនករណីធ្ងន់ធ្ងរ នឹងជូនទៅតុលាការដាក់ទ័ណ្ឌកម្ម។ សូមប្រជាជនចាំថា កាលណាទៅក្រៅប្រទេសធ្វើទេសចរណ៍ កុំនាំយករុក្ខជាតិឬផលិតផលធ្វើពីសត្វ រុក្ខជាតិមកវិញតាមទំនើងចិត្ត បើសិនលោកអ្នកចាំបាច់នាំយក សូមពិគ្រោះយោបល់អំពីកំណត់អំពីការពិនិត្យមេរោគពាក់ព័ន្ធក្នុងមន្ទីរយើងទុកជាមុន ហើយទៅគយឬមន្ទីរយើងស្នើសុំពិនិត្យមេរោគតាមការពិតនៅពេលចូលព្រំដែន ចៀសវាងត្រូវផាកពិន័យ។

Was this information helpful? Yes    No