:::

လိမ်လည်မှုကာကွယ်ရေးလှုံ့ဆော်မှုဖုန်းလိုင်း ၁၆၅

Label
LocationTaiwan
လိမ်လည်မှုကာကွယ်ရေးလှုံ့ဆော်မှုဖုန်းလိုင်း ၁၆၅
လိမ်လည်မှုကာကွယ်ရေးလှုံ့ဆော်မှုဖုန်းလိုင်း ၁၆၅
Hit : 24
Date : 2019/2/12
Updated : 2019/2/12 下午 02:18:00

“မီးသတ်ဌာနမှ အရေးပေါ်ဝယ်ယူခြင်း။”

“ဌာနမှူးနဲ့အရမ်းခင်တယ်။”

“ပစ္စည်းကြေး အရင်ပေးရမည်။”

အားလုံးကအမှန်မဟုတ်ပါ။ လိမ်လည်မှုပါ။ ဒီလိုကြား
ပေါက်ဝင်လို့ရတယ်ဆိုတာကို မယုံပါနဲ့တော့။

※ အစိုးရဌာနတွင် မည်သည့်ပစ္စည်းဝယ်သည်ဖြစ်စေ
“အစိုးရပစ္စည်းဝယ်ခြင်းဥပဒေ” အရ အစဉ်လိုက် လုပ်
ဆောင်ရသည်။

※ “အရေးပေါ်ဝယ်ယူခြင်း” ဟူသော လိမ်လည်မှုဖုန်း
ကိုင်မိပါက ချက်ချင်းဖုန်းချပြီး အစိုးရဌာနမှန်တွင် သွား
ရောက်မေးမြန်းဖြင်းဖြင့် အလိမ်မခံရအောင် ကာကွယ်
ပါ။

Was this information helpful? Yes    No