:::

បទបញ្ញត្តិស្តីពីការបង្ការធ្វើអាជីវកម្មផ្លូវភេទលើកុមារនិងយុវជន

ស្លាក
ទីតាំងTaiwan
ប្រភពទិន្នន័យMinistry of Health and Welfare
ចុចមើល : 107
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2019/2/11
ថ្ងៃខែថ : 2019/2/11 下午 05:35:00

បទបញ្ញត្តិស្តីពីការបង្ការធ្វើអាជីវកម្មផ្លូវភេទលើកុមារនិងយុវជន ៖ ដើម្បីបង្ការកុមារនិងយុវជនរងការធ្វើអាជីវកម្មផ្លូវភេទណាមួយ ថែរក្សាការអភិវឌ្ឍន៍ទាំងស្រុងលើផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តរបស់គេ បានរៀបចំបទបញ្ញត្តិស្តីពីការបង្ការធ្វើអាជីវកម្មផ្លូវភេទលើកុមារនិងយុវជនដោយឡែក។

តំណភ្ជាប់នៃវេបសាយអំពីបទបញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធដូចខាងក្រោមនេះ៖
http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?PCode=D0050023

Was this information helpful? Yes    No