:::

អ្នកធ្វើអាជីវកម្មម្ហូបអាហារចូលក្នុង(ត្រូវតែចូលក្នុង) ទើបអាចធ្វើអាជីវកម្មបាន

ស្លាក
ទីតាំងTaiwan
ប្រភពទិន្នន័យMinistry of Health and Welfare
ចុចមើល : 141
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2019/2/11
ថ្ងៃខែថ : 2019/2/11 下午 05:34:00

តាមមាត្រាទី8 នៃច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងសុវត្ថិភាពនិងសុខាភិបាលនៃម្ហូបអាហារ តាមប្រកាសនៃនាយកដ្ឋានម្ហូបអាហារនិង ឱសថ បានកំណត់អ្នកធ្វើអាជីវកម្មម្ហូបអាហារត្រូវស្នើសុំចូលក្នុង តែមិនទាន់ចូលក្នុង មន្ទីរសុខាភិបាលនឹងបញ្ជាគេកែតម្រូវនៅពេលកំណត់ ដល់ពេលកំណត់ អ្នកណាមិនកែតម្រូវនឹងផាកប្រាក់លើសពី3ម៉ឺនយាន់ ទាបជាង300ម៉ឺនយាន់ ហើយអ្នកធ្វើអាជីវកម្មម្ហូបអាហារត្រូវតែចូលក្នុងនៅខែកក្កដា រាល់ឆ្នាំ ហើយបញ្ជាក់ថាខ្លឹមសារដែលរាយការណ៍ជាការពិត។

ប្រព័ន្ធសំរាប់អ្នកកធ្វើអាជីវកម្មម្ហូបអាហារចូលក្នុង ៖ https://fadenbook.fda.gov.tw
ទូរស័ព្ទផ្តល់សេវាប្រឹក្សាអំពីរបបចូលក្នុង ៖ 0800-588-106

Was this information helpful? Yes    No