:::

បទបញ្ញត្តិស្តីពីការជួយគ្រួសារមានភាពលំបាកពិសេស

ស្លាក
ទីតាំងTaiwan
ប្រភពទិន្នន័យMinistry of Health and Welfare
ចុចមើល : 162
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2019/2/11
ថ្ងៃខែថ : 2019/2/11 下午 05:33:00

ដើម្បីជួយគ្រួសារមានភាពលំបាកពិសេសដោះស្រាយលំបាកក្នុងជីវភាព រដ្ឋាភិបាលនឹងផ្តល់ការថែទាំជាបន្ទាន់ ជួយគេខ្លួនទីពឹងខ្លួន និងកែលំអបរិស្ថានរស់នៅ រដ្ឋាភិបាលបានរៀបចំបទបញ្ញត្តិស្តីពីការជួយគ្រួសារមានភាពលំបាកពិសេស។ ជំនួយសំរាប់ជួយគ្រួសារមានភាពលំបាកពិសេស រួមទាំងជំនួយជីវភាពជាបន្ទាន់ ប្រាក់ជំនួយជីវភាពសំរាប់កូន ប្រាក់ឧបត្ថម្ភអប់រំសំរាប់កូន ប្រាក់ឧបត្ថម្ភព្យាបាលជម្ងឺ ប្រាក់ជំនួយថែទាំក្មេង ប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្តឹងខាងច្បាប់ និងប្រាក់ឧបត្ថម្ភឥណទានសំរាប់បង្កើតអាជីវកម្មថ្មី។

Was this information helpful? Yes    No