:::

បទបញ្ញត្តិនិងច្បាប់ស្តីពីជំនួយសង្គ្រោះក្នុងសង្គម

ស្លាក
ទីតាំងTaiwan
ប្រភពទិន្នន័យMinistry of Health and Welfare
ចុចមើល : 186
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2019/2/11
ថ្ងៃខែថ : 2019/2/11 下午 05:33:00

ជំនួយសង្គ្រោះក្នុងសង្គមគឺការធានាសិទ្ធិរស់នៅជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាជនដែលផ្តល់ដោយរដ្ឋាភិបាល ចំពោះមនុស្សចាស់ ខ្សោយ ពិការ គ្មានសមត្ថភាពរស់នៅនិងអ្នករងគ្រោះ នឹងផ្តល់ឧបត្ថម្ភនិងជំនួយសង្រ្គោះសមរម្យ។ ដូច្នេះ តាមធម្មតា ជំនួយសង្គ្រោះក្នុងសង្គមនឹងដាក់បញ្ចូលក្នុងគោលនយោបាយជាតិជាមូលដ្ឋាន ក្លាយទៅជាកម្មវិធីសំខាន់ក្នុងប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពក្នុងសង្គម ហើយក៏ជាខ្សែការពារចុងក្រោយដែរ។ នៅតៃវ៉ាន់ ជំនួយសង្គ្រោះក្នុងសង្គមតែងតែប្រកាន់គោលការណ៍「ថ្នាក់ថ្នមដោយសកម្ម គោរពតម្រូវការរបស់គេ ជួយគេពឹងផ្អែកលើខ្លួន」ដើម្បីថែរក្សាកំរិតរស់នៅអប្បបរមាសំរាប់មនុស្ស ជួយគេពឹងផ្អែកលើខ្លួន ហើយរួចផុតពីភាពក្រីក្រ ត្រឡប់មកសង្គមសាមញ្ញ។ ដើម្បីធ្វើឲ្យមានច្បាប់ជំរុញជំនួយសង្គ្រោះក្នុងសង្គម យើងបានរៀបចំបទបញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធទៅជាបទបញ្ញត្តិនិងច្បាប់ស្តីពីជំនួយសង្គ្រោះក្នុងសង្គម ធ្វើជាឯកសារយោងសំរាប់ប្រជាជននិងគ្រប់ មជ្ឈដ្ឋាន។

Was this information helpful? Yes    No