:::

ច្បាប់ស្តីពីការបង្ការអំពីរំលោភបំពានផ្លូវភេទ

ច្បាប់ស្តីពីការបង្ការអំពីរំលោភបំពានផ្លូវភេទ៖ ដើម្បីបង្ការអំពីរំលោភបំពានផ្លូវភេទនិងការពារសិទ្ធិរបស់អ្នករងគ្រោះ បានរៀបចំច្បាប់ស្តីពីការបង្ការអំពីរំលោភបំពានផ្លូវភេទ ដោយឡែក។ អំពីខ្លឹមសារនៃច្បាប់ពាក់ព័ន្ធ មានតំណភ្ជាប់ដូចខាងក្រោមនេះ ៖
http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?PCode=D0050074

Was this information helpful? Yes    No