:::

ច្បាប់ស្តីពីការបង្ការបទឧក្រិដ្ឋរំលោភផ្លូវភេទ

ស្លាក
ទីតាំងTaiwan
ប្រភពទិន្នន័យMinistry of Health and Welfare
ចុចមើល : 107
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2019/2/11
ថ្ងៃខែថ : 2019/2/11 下午 05:31:00

ច្បាប់ស្តីពីការបង្ការបទឧក្រិដ្ឋរំលោភផ្លូវភេទ៖ ដើម្បីបង្ការបទឧក្រិដ្ឋរំលោភផ្លូវភេទនិងការពារសិទ្ធិរបស់អ្នករងគ្រោះ បានរៀបចំច្បាប់ស្តីពីការបង្ការបទឧក្រិដ្ឋរំលោភផ្លូវភេទ ដោយឡែក។ អំពីខ្លឹមសារនៃច្បាប់ពាក់ព័ន្ធ មានតំណភ្ជាប់ដូចខាងក្រោមនេះ ៖
http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?PCode=D0080079

Was this information helpful? Yes    No