:::

ច្បាប់ស្តីពីការបង្ការអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ

ស្លាក
ទីតាំងTaiwan
ប្រភពទិន្នន័យMinistry of Health and Welfare
ចុចមើល : 118
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2019/2/11
ថ្ងៃខែថ : 2019/2/11 下午 05:29:00

ច្បាប់ស្តីពីការបង្ការអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ ៖ ដើម្បីបង្ការអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនិងការពារសិទ្ធិរបស់អ្នករងគ្រោះ បានរៀបចំច្បាប់ស្តីពីការបង្ការអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ ដោយឡែក។ អំពីខ្លឹមសារនៃច្បាប់ពាក់ព័ន្ធ មានតំណភ្ជាប់ដូចខាងក្រោមនេះ ៖
http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?PCode=D0050071

Was this information helpful? Yes    No