:::

វិធានការអនុវត្តកម្មវិធីសិក្សាសំរាប់សហព័ទ្ធបរទេស

ស្លាក
ទីតាំងTaiwan
ប្រភពទិន្នន័យMinistry of Education
ចុចមើល : 108
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2019/2/11
ថ្ងៃខែថ : 2019/2/11 下午 05:28:00

តាមកំណត់នៃ ច្បាប់ស្តីពីការរៀនសូត្រអស់មួយជីវិត ចំពោះប្រជាជនចំនូលថ្មី ត្រូវតែគិតគូរដល់លក្ខណៈពិសេសរបស់គេ ហើយរៀបចំកម្មវិធីសិក្សាដែលសមស្របតម្រូវការរបស់គេ ហើយផ្តល់សេវាវិធានការអនុវត្តកម្មវិធីសិក្សាសំរាប់សហព័ទ្ធបរទេស ក្រសួងអប់រំបានរៀបចំ「វិធានការអនុវត្តកម្មវិធីសិក្សា សំរាប់សហព័ទ្ធបរទេស」(http://edu.law.moe.gov.tw/NewsContent.aspx?id=4126)បានកំណត់ឲ្យបានល្អចំពោះកម្មវិធីសិក្សា សៀវភៅសិក្សា គ្រូបង្រៀននិងប្រាក់ឧបត្ថម្ភសំរាប់ប្រជាជន ចំនូលថ្មីរៀនសូត្រអស់មួយជីវិត។

Was this information helpful? Yes    No