:::

ကလေးနှင့်လူငယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအမြတ်ထုတ်မှုကာကွယ်စောင့်ထိန်းရေးဆိုင်ရာဥပဒေစည်းမျဉ်း

Label
LocationTaiwan
Hit : 100
Date : 2019/2/11
Updated : 2019/2/11 下午 05:26:00

ကလေးနှင့်လူငယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအမြတ်ထုတ်မှုကာ
ကွယ်စောင့်ထိန်းရေးဆိုင်ရာဥပဒေစည်းမျဉ်း ။ ။ ကလေးနှင့်
လူငယ်များကို လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ မည်သည့်နည်းဖြင့်ဖြစ်စေ အ
မြတ်ထုတ်ခြင်းမခံရဘဲ ကိုယ်စိတ်ကျန်းမာစွာ ကြီးထွားလာ
စေရန် ကလေးနှင့်လူငယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအမြတ်ထုတ်မှုကာ
ကွယ်စောင့်ထိန်းရေးဆိုင်ရာဥပဒေစည်းမျဉ်းများကို အထူး
သတ်မှတ်ခဲ့သည်။

သက်ဆိုင်ရာဥပဒေစည်းမျဉ်းများ၏ဆက်သွယ်မှု
လင့်ခ်မှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်။
http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?PCode=D0050023

Was this information helpful? Yes    No