:::

ထူးခြားအခြေအနေကြုံတွေ့နေရသောမိသားစု၏ ကူညီပံ့ပိုးမှုစည်းမျဉ်းများ

Label
LocationTaiwan
Hit : 157
Date : 2019/2/11
Updated : 2019/2/11 下午 05:24:00

အစိုးရသည် ထူးခြားအခြေအနေကြုံတွေ့နေရ
သောမိသားစုကို ကူညီပံ့ပိုးရန်နှင့် နေထိုင်ရေးအခက်အခဲ
များကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်ရန် အရေးပေါ်စောင့်ရှောက်မှုကို လုပ်ဆောင်ပေးသည့်အပြင် ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ် ပြန်
လည်ရပ်တည်နိုင်ရန်နှင့်နေထိုင်ရေးပတ်ဝန်းကျင်ကို ပိုမို
ကောင်းမွန်လာစေရန် ထူးခြားအခြေအနေကြုံတွေ့နေရ
သောမိသားစုများ၏ ကူညီပံ့ပိုးမှုစည်းမျဉ်းများကို သတ်
မှတ်ခဲ့သည်။ ထူးခြားအခြေအနေကြုံတွေ့နေရသောမိသား
စုများ၏ ကူညီပံ့ပိုးမှုစည်းမျဉ်းများတွင် နေထိုင်ရေးအ
ရေးပေါ်ကူညီပံ့ပိုးမှု၊ သားသမီးနေထိုင်ရေးထောက်ပံ့ကြေး
၊ သားသမီးပညာရေးထောက်ပံ့ကြေး၊ နာမကျန်း၊ ဒဏ်ရာ
ရဆေးဝါးကုသမှုထောက်ပံ့ကြေး၊ ကလေးမူကြိုထောက်ပံ့
ကြေး၊ တရားစွဲမှုဆိုင်ရာထောက်ပံ့ကြေးနှင့်ကိုယ်ပိုင်လုပ်
ငန်းချေးငွေထောက်ပံ့ကြေး အစရှိသည်တို့ ပါဝင်သည်။

Was this information helpful? Yes    No