:::

လူမှုကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအက်ဥပဒေများ၏အစုအစည်း

လူမှုကူညီစောင့်ရှောက်ရေးသည် အစိုးရမှ ပြည်သူ
၏အခြေခံနေထိုင်ရေးအခွင့်အရေးကို ကာကွယ်စောင့်
ထိန်းရန် အခြေခံပြီး အိုသော၊ အားနည်းသော၊နေထိုင်ရေး
အခက်အခဲရှိသောသူနှင့်ကြီးမားသောသဘာဝဘေးအန္တ
ရာယ်ကျရောက်ခံရသူများကို သင့်လျှော်သောထောက်ပံ့မှု
နှင့်ကူညီကယ်ဆယ်မှုတို့ကို လုပ်ဆောင်ပေးသည်။ ထို့
ကြောင့် လူမှုကူညီစောင့်ရှောက်ရေးသည် နိုင်ငံ၏အခြေ
ခံပေါ်လစီတွင် ထည့်သွင်းထားပြီး လူမှုလုံခြုံရေး၏အရေး
ပါသောကဏ္ဍဖြစ်သည့်အပြင် နောက်ဆုံးကာကွယ်ရေး
မျဉ်းလည်း ဖြစ်သည်။ ထိုင်ဝမ်၏လူမှုကူညီစောင့်ရှောက်
ရေးသည် “အပြုသဘောဆောင်သောစောင့်ရှောက်မှု၊ လို
အပ်မှုကို အလေးထားခြင်း၊ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးနိုင်အောင်
ကူညီခြင်း” နိယာမပေါ်အခြေခံပြီး လူသားတစ်ယောက်၏
လူနေမှုအနိမ့်ဆုံးစံကို ထိန်းသိမ်းပေးထား၍၎င်းကို ကိုယ့်
အားကိုယ်ကိုးခြင်းနှင့်ဆင်းရဲတွင်းမှ ကင်းလွတ်အောင်
ကယ်ဆယ်ပြီး ပုံမှန်လူနေမှုဘောင်သို့ ပြန်လည်ဝင်
ရောက်နိုင်အောင် ကူညီထောက်ပံ့ပေးသည်။ အများပြည်
သူ လူမှုကူညီစောင့်ရှောက်ရေးပြုလုပ်ရာတွင် အကိုးအ
ကားပြုနိုင်ရန် သက်ဆိုင်ရာဥပဒေစည်းမျဉ်းများကို လူမှု
ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးဥပဒေအစုအစည်းတွင် စုပေါင်းပြု
စုထားသည်။

Was this information helpful? Yes    No