:::

လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနှောက်အယှက်ပေးမှု ကာကွယ်စောင့်ထိန်းရေးဥပဒေ

လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနှောက်အယှက်ပေးမှု ကာကွယ်
စောင့်ထိန်းရေးဥပဒေ။ ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနှောက်အ
ယှက်ပေးမှု ကာကွယ်စောင့်ထိန်းရေးနှင့်နှောက်ယှက်ခံရ
သူ၏ အခွင့်အရေးကို ကာကွယ်ရန် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အ
နှောက်အယှက်ပေးမှု ကာကွယ်စောင့်ထိန်းခြင်းဥပဒေကို အထူးဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ သက်ဆိုင်ရာဥပဒေစည်းမျဉ်း
များကို အောက်ပါဝက်ဘ်ဆိုက်
http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?PCode=D0050074 တွင် ကြည့်နိုင်သည်။

Was this information helpful? Yes    No