:::

လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှု ကာကွယ်စောင့်ထိန်းရေးဥပဒေ

Label
LocationTaiwan
Hit : 110
Date : 2019/2/11
Updated : 2019/2/11 下午 05:20:00

လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှု ကာကွယ်စောင့်ထိန်း
ရေးဥပဒေ။ ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှု ကာကွယ်
စောင့်ထိန်းရန်နှင့်အလွဲသုံးစားခံရသူ၏ အခွင့်အရေးကို ကာကွယ်ရန် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှု ကာကွယ်
စောင့်ထိန်းရေးဥပဒေကို အထူးဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ သက်
ဆိုင်ရာဥပဒေစည်းမျဉ်းများကို အောက်ပါဝက်ဘ်ဆိုက်
http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?PCode=D0080079 တွင် ကြည့်နိုင်သည်။

Was this information helpful? Yes    No