:::

အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှု ကာကွယ်စောင့်ထိန်းရေးဥပဒေ

Label
LocationTaiwan
Hit : 209
Date : 2019/2/11
Updated : 2019/2/11 下午 05:18:00

အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှု ကာကွယ်စောင့်ထိန်းရေးဥ
ပဒေ။ ။ အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုကို ကာကွယ်စောင့်
ထိန်းရန်နှင့်အကြမ်းဖက်ခံရသူ၏ အခွင့်အရေးကို ကာ
ကွယ်ရန် အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုကာကွယ်စောင့်ထိန်း
ရေးဥပဒေကို အထူးဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ သက်ဆိုင်ရာဥပ
ဒေစည်းမျဉ်းများကို အောက်ပါဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?PCode=D0050071 ကြည့်နိုင်သည်။

Was this information helpful? Yes    No