:::

နိုင်ငံခြားအိမ်ထောင်ဘက်များ၏ ရာသက်ပန်ပညာသင်ကြားခြင်းဆိုင်ရာသင်တန်းများ လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်လုပ်ဆောင်နည်းများ

Label
LocationTaiwan
Hit : 101
Date : 2019/2/11
Updated : 2019/2/11 下午 05:18:00

ရာသက်ပန်ပညာသင်ကြားရေးအက်ဥပဒေအရ နိုင်ငံ
သားသစ်များ၏ထူးခြားချက်နှင့််အညီ ၎င်းတို့လိုအပ်သော
သင်တန်းများ စီစဉ်ပေးခြင်း သက်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများကို
လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ရန် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနသည် “နိုင်ငံခြား
အိမ်ထောင်ဘက်များ၏ ရာသက်ပန်ပညာသင်ကြားခြင်း ဆိုင်ရာသင်တန်းများ လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော် လုပ်
ဆောင်နည်းများ” (http://edu.law.moe.gov.tw/NewsContent.aspx?id=4126)ကို ပြုလုပ်ပြီး နိုင်ငံသားသစ်များ၏ ရာသက်ပန်ပ
ညာသင်ကြားရေးသင်တန်းများ၊ သင်ညွှန်းများ၊ ဆရာ၊ ဆရာ
မများနှင့်ထောက်ပံ့သည့်အချက်အလက်များ အစရှိသည်တို့
ကို စီမံပြုလုပ်သည်။

Was this information helpful? Yes    No