:::

Điều lệ phòng chống bóc lột tình dục trẻ em và thiếu niên

nhãn
vị tríTaiwan
Lượt : 175
Ngày : 2019/2/11
Cập nhật : 2019/2/11 下午 05:11:00

Điều lệ phòng chống bóc lột tình dục trẻ em và thiếu niên: Thiết lập Điều lệ phòng chống bóc lột tình dục trẻ em và thiếu niên nhằm phòng chống bóc lột tình dục trẻ em và thiếu niên dưới mọi hình thức, bảo vệ sự phát triển lành mạnh về tinh thần và thể chất của trẻ em và thiếu niên. Website liên kết quy định pháp luật liên quan như sau:http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?PCode=D0050023

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không