:::

Người kinh doanh thực phẩm đăng ký (không được không đăng ký), mới được kinh doanh

nhãn
vị tríTaiwan
Lượt : 192
Ngày : 2019/2/11
Cập nhật : 2019/2/11 下午 05:11:00

Theo Điều 8 Luật quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm: Trường hợp người kinh doanh thực phẩm được Sở thực dược phẩm thông báo chỉ định cần xin đăng ký mà chưa đăng ký, thì Cục Y tế sẽ yêu cầu người kinh doanh đó phải điều chỉnh trong thời hạn quy định, trường hợp đến hạn không điều chỉnh bị xử phạt 3 vạn Đài tệ trở lên đến dưới 300 vạn Đài tệ, Ngoài ra, người kinh doanh thực phẩm cần vào tháng 7 hàng năm xác nhận nội dung đăng ký của mình là hoàn toàn đúng sự thật.

Giao diện đăng nhập dành cho người kinh doanh thực phẩm https://fadenbook.fda.gov.tw

Đường dây phục vụ tư vấn chế độ đăng nhập :0800-588-106

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không