:::

Điều lệ trợ giúp gia đình hoàn cảnh đặc biệt

nhãn
vị tríTaiwan
Lượt : 235
Ngày : 2019/2/11
Cập nhật : 2019/2/11 下午 05:10:00

Chính phủ ban bố điều lệ trợ giúp gia đình hoàn cảnh đặc biệt, nhằm hỗ trợ gia đình cảnh ngộ đặc biệt giải quyết khó khăn cuộc sống, thực hiện quan tâm chăm sóc khẩn cấp, hỗ trợ họ tự lập tự cường và cải thiện môi trường sinh hoạt.Nội dung trợ giúp gia đình hoàn cảnh đặc biệt ghi trong điều lệ này, bao gồm trợ giúp cuộc sống khẩn cấp, trợ cấp sinh hoạt dành cho con cái, hỗ trợ giáo dục dành cho con cái, hỗ trợ điều trị y tế thương tật, trợ cấp gửi con nhỏ, trợ giúp tố tụng pháp luật và trợ giúp vay vốn khởi nghiệp.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không