:::

ข้อบังคับในการช่วยเหลือครอบครัวเป็นกรณีพิเศษ

เพื่อช่วยเหลือครอบครัวในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการดำเนินชีวิตเป็นกรณีพิเศษเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้น ช่วยให้ครอบครัวสามารถพึ่งพาตนเองและแก้ไขสภาพแวดล้อมในการดำเนินชีวิต รัฐบาลจึงได้จัดทำข้อบังคับขึ้นเพื่อครอบครัวที่มีความต้องการพิเศษ ซึ่งรวมไปถึงการช่วยเหลือในการดำเนินชีวิตฉุกเฉิน เงินอุดหนุนการดำเนินชีวิตของบุตรหลาน เงินอุดหนุนค่าเล่าเรียนบุตรหลาน เงินอุดหนุนค่ารักษาพยาบาล เงินอุดหนุนเพื่อเข้าศูนย์รับเลี้ยงเด็กสำหรับบุตรหลาน เงินอุดหนุนด้านการต่อสู้ทางกฎหมาย และเงินอุดหนุนสินเชื่อกิจการี

Was this information helpful? Yes    No