:::

មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់សេវាសំរាប់គ្រួសារប្រជាជនចំនូលថ្មីក្រុង តៃណាន

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យTainan City Government
ចុចមើល : 39
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2019/2/11
ថ្ងៃខែថ : 2019/2/11 下午 04:04:00

មួយ.មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់សេវាសំរាប់គ្រួសារប្រជាជនចំនូលថ្មីទី១៖
ខ័ណ្ឌផ្តល់សេវា៖ខ័ណ្ឌស៊ីនយីង ខ័ណ្ឌយ៉ានស៊ុយ ខ័ណ្ឌបែហឺ
ខ័ណ្ឌលាវយីង ខ័ណ្ឌហ៊ោពី ខ័ណ្ឌតុងសាន ខ័ណ្ឌបីមេន ខ័ណ្ឌ
សៀចា ខ័ណ្ឌចាងជូន ខ័ណ្ឌចាលី ខ័ណ្ឌស៊ីកាង ខ័ណ្ឌឈីគូ
រួមទាំង12ខ័ណ្ឌ។
អង្គការរៀបចំ:សហគមន៍សមណីផ្សព្វផ្សាយសាសនាតេបធីតាកាតូលិកជានីតិបុគ្គល
ទូរស័ព្ទ:(06) 63300327
ទីកន្លែង:ជាន់ទី3 លេខ61 ផ្លូវមីនឈាន់ ខ័ណ្ឌស៊ីនយីង ក្រុងតៃណាន


ពីរ.មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់សេវាសំរាប់គ្រួសារប្រជាជនចំនូលថ្មីទី២៖
ខ័ណ្ឌផ្តល់សេវា៖ខ័ណ្ឌខាងកើត ខ័ណ្ឌខាងត្បូង ខ័ណ្ឌខាងលិចនិងកណ្តាល ខ័ណ្ឌអានភីង ខ័ណ្ឌអានណាន ខ័ណ្ឌ យុងខាង រួមទាំង7ខ័ណ្ឌ។
អង្គការរៀបចំ:សហគមន៍សមណីផ្សព្វផ្សាយសាសនាតេបធីតាកាតូលិកជានីតិបុគ្គល
ទូរស័ព្ទ:(06) 2992562
ទីកន្លែង:ជាន់ទី7 លេខ315 កំណាត់ទី២ ផ្លូវចុងហ្វាខាងលិច ខ័ណ្ឌអានភីង ក្រុងតៃណាន


បី.មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់សេវាសំរាប់គ្រួសារប្រជាជនចំនូលថ្មីទី៣៖
ខ័ណ្ឌផ្តល់សេវា៖ខ័ណ្ឌម៉ាធោ ខ័ណ្ឌសៀយីង ខ័ណ្ឌលាវចា ខ័ណ្ឌក្វានធាន ខ័ណ្ឌអានធាង ខ័ណ្ឌស៊ីនស៊ី ខ័ណ្ឌសានហ្វា ខ័ណ្ឌយូជីង ខ័ណ្ឌណានស៊ី ខ័ណ្ឌណានហ្វា ខ័ណ្ឌចូចិន ខ័ណ្ឌរិនដឺ ខ័ណ្ឌគុយរិន ខ័ណ្ឌក្វានមៀ ខ័ណ្ឌឡុងឈី ខ័ណ្ឌដានេ ខ័ណ្ឌស៊ីនហ្វា ខ័ណ្ឌសានសាង រួមទាំង18ខ័ណ្ឌ។
អង្គការរៀបចំ:សហគមន៍សមណីផ្សព្វផ្សាយសាសនាតេបធីតាកាតូលិកជានីតិបុគ្គល
ទូរស័ព្ទ:(06) 5950585
ទីកន្លែង៖លេខ111 ផ្លូវវេនហេង ខ័ណ្ឌក្វានមៀ ក្រុងតៃណាន

Was this information helpful? Yes    No