:::

មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់សេវាសំរាប់គ្រួសារប្រជាជនចំនូលថ្មីខេត្ត ភីងតុង

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យPingtung County Government
ចុចមើល : 27
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2019/2/11
ថ្ងៃខែថ : 2019/2/11 下午 04:02:00

សាលាខេត្តភីងតុងបានរៀបចំមជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់សេវាសំរាប់គ្រួសារប្រជាជនចំនូលថ្មីនៅ4ខ័ណ្ឌ នឹងផ្តល់សេវាថ្នាក់ថ្នមសាកសួរចំពោះករណីពិសេស សេវាប្រឹក្សា រៀបចំកម្មវិធីសិក្សាពាក់ព័ន្ធ ការផ្សព្វផ្សាយពហុវប្បធម៌និង សេវាកម្មសមាហរណ កម្ម។ ពត៌មានពាក់ព័ន្ធ សូមទាក់ទងជាមួយនឹងមជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់សេវាសំរាប់គ្រួសារប្រជាជនចំនូលថ្មីនៅខ័ណ្ឌនានា។

Was this information helpful? Yes    No