:::

មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់សេវាសំរាប់គ្រួសារប្រជាជនចំនូលថ្មីក្រុង តៃចុង

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យTaichung City Government
ចុចមើល : 31
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2019/2/11
ថ្ងៃខែថ : 2019/2/11 下午 04:00:00

មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់សេវាសំរាប់គ្រួសារប្រជាជនចំនូលថ្មីនឹងធ្វើកិច្ចការសង្គម ដើម្បីជួយប្រជាជនចំនូលថ្មីទទួលធនធានដោះស្រាយបញ្ហាលំបាក និងរៀនចេះមធ្យោបាយដោះស្រាយ កម្មវិធីសេវារួមទាំងសេវាសំរាប់ករណីពិសេស បង្កើតឡើងធនធានគាំទ្រសេវាតាមបណ្តាញ រួមមានការគាំទ្រពីបុគ្គលិក ការគាំទ្រពីគ្រួសារ ការគាំទ្រពីសង្គម ការគាំទ្រខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងការគាំទ្រខាងពត៌មានជាដើម។

សព្វថ្ងៃនេះ នៅក្រុងតៃចុងបានរៀបចំមជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់សេវាសំរាប់គ្រួសារប្រជាជនចំនូលថ្មី4កន្លែង មានពត៌មានទំនាក់ទំនងដូចខាងក្រោមនេះ ៖

១.មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់សេវាសំរាប់គ្រួសារប្រជាជនចំនូលថ្មីក្រុង តៃចុង
អង្គការរៀបចំ ៖ មូលនិធិសុខុមាលភាពសង្គមកាតូលិកជានីតិបុគ្គល
អាស័យដ្ឋាន ៖ លេខ260 កំណាត់ទីបី ផ្លូវហានស៊ីខាងលិច ខ័ណ្ឌបីធុន ក្រុងតៃចុង
ទូរស័ព្ទលេខ ៖ 04-24365842


២.មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់សេវាសំរាប់គ្រួសារប្រជាជនចំនូលថ្មីខ្សែភ្នំនៃក្រុងតៃចុង
អង្គការរៀបចំ ៖សមគមន៍ខ្សែជីវិតអន្តរជាតិសានហៃធុនក្រុង តៃចុង
អាស័យដ្ឋាន ៖ លេខ46 ផ្លូវមីងយី ខ័ណ្ឌហ្វេងយាន់ ក្រុងតៃចុង
ទូរស័ព្ទលេខ ៖ 04-25255995


៣.មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់សេវាសំរាប់គ្រួសារប្រជាជនចំនូលថ្មីខ្សែ សមុទ្រនៃក្រុងតៃចុង
អង្គការរៀបចំ ៖មូលនិធិសុខុមាលភាពសង្គមហុងស៊ូឯកជនក្រុងតៃចុងជានីតិបុគ្គល
អាស័យដ្ឋាន ៖ ជាន់ទី3 លេខ169 ផ្លូវស៊ុយយាន់ ខ័ណ្ឌដាចា ក្រុងតៃចុង
ទូរស័ព្ទលេខ ៖ 04-26801947

៤.មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់សេវាសំរាប់គ្រួសារប្រជាជនចំនូលថ្មីតាធុនក្រុងតៃចុង
អង្គការរៀបចំ ៖សមគមន៍យុវជនស្រីក្រុងតៃចុងគ្រឹស្តសាសនាក្រុងតៃចុង
អាស័យដ្ឋាន ៖ ជាន់ទី5 លេខ32 ផ្លូវស៊ីនក្វាង ខ័ណ្ឌដាលី ក្រុងតៃចុង
ទូរស័ព្ទលេខ ៖ 04-24865363

Was this information helpful? Yes    No