:::

មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់សេវាសំរាប់គ្រួសារប្រជាជនចំនូលថ្មីក្រុង ស៊ីនបី

តាំងពីថ្ងៃទី8 ខែឧសភា ឆ្នាំ2018 មន្ទីរកិច្ចការសង្គមសាលាស៊ីនបីបានបង្កើតឡើង「 មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់សេវាសំរាប់គ្រួសារប្រជាជនចំនូលថ្មីបានឆៅក្រុងស៊ីនបី」មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់សេវាសំរាប់គ្រួសារប្រជាជនចំនូលថ្មីក្រុងស៊ីនបីកាលពីដើមបានកែឈ្មោះជា「 មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់សេវាសំរាប់គ្រួសារប្រជាជនចំនូលថ្មីសានឆុងក្រុងស៊ីនបី」មជ្ឈមណ្ឌលទាំងពីរកន្លែងនោះមានរបៀបទំនាក់ទំនងដូចខាងក្រោមនេះ ៖


មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់សេវាសំរាប់គ្រួសារប្រជាជនចំនូលថ្មីសានឆុងក្រុងស៊ីនបី(បង្កើតឡើងនិងដំណើរការដោយរដ្ឋ)
(មួយ)អាស័យដ្ឋាន ៖ ជាន់ទី6 លេខ73 ផ្លូវស៊ីវេ ខ័ណ្ឌសានឆុង ក្រុងស៊ីនបី
(ពីរ) លេខទាក់ទង ៖(02)8985-8509 ទូរស័ព្ទប្រឹក្សាឥតគិតថ្លៃ៖ 0800-250-880។
(បី)ផ្តល់សេវាជូនខ័ណ្ឌ៖ ខ័ណ្ឌសានឆុង ខ័ណ្ឌស៊ីនជាំង ខ័ណ្ឌលូចូវ ខ័ណ្ឌបាលី ខ័ណ្ឌវូធោ ខ័ណ្ឌថែសាន ខ័ណ្ឌលីនឃោ ខ័ណ្ឌស៊ីមេន ខ័ណ្ឌឃីនសាន ខ័ណ្ឌវ៉ានលី ខ័ណ្ឌតានស៊ុយ ខ័ណ្ឌសានជី ខ័ណ្ឌសាំងស៊ី ខ័ណ្ឌរុយហ្វាំង និងខ័ណ្ឌស៊ីជី ទាំង15 ខ័ណ្ឌក្នុងក្រុងនេះ។


មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់សេវាសំរាប់គ្រួសារប្រជាជនចំនូលថ្មីបានឆៅក្រុងស៊ីនបី(ប្រគល់ភារកិច្ចឱ្យសមគមន៍គុណធម៌និងសប្បុរសធម៌ធានយាន់ចិនដែលជានីតិបុគ្គលរៀបចំ)
(មួយ)អាស័យដ្ឋាន ៖ ជាន់ទី10 លេខ5 ច្រកទី16 កំណាត់ទី2 ផ្លូវស៊ីឈាន់ ខ័ណ្ឌបានឆៅ ក្រុងស៊ីនបី
(ពីរ) លេខទាក់ទង ៖(02)8966-8500។
(បី)ផ្តល់សេវាជូនខ័ណ្ឌ៖ ខ័ណ្ឌបានឆៅ ខ័ណ្ឌចុងហឺ ខ័ណ្ឌយុងហឺខ័ណ្ឌស៊ូលីន ខ័ណ្ឌធូឆឹង ខ័ណ្ឌស៊ីនធាន ខ័ណ្ឌយីងគឺ ខ័ណ្ឌសានសៀអា ខ័ណ្ឌសឹងខឹង ខ័ណ្ឌស៊ីធាង ខ័ណ្ឌភឹងលីន ខ័ណ្ឌភីងស៊ី ខ័ណ្ឌកុងលៀវ ខ័ណ្ឌវូលៃ។

Was this information helpful? Yes    No