:::

ဖွင်တုံးခရိုင် နိုင်ငံသားသစ်မိသားစုဝန်ဆောင်မှုစင်တာ

Label
Location
Hit : 26
Date : 2019/2/11
Updated : 2019/2/11 下午 03:36:00

ဖွင်တုံးခရိုင်အစိုးရသည် နိုင်ငံသားသစ်မိသားစုဝန်
ဆောင်မှုစင်တာ ၄ ခု ထားရှိပြီး အမှုအလိုက် အိမ်သို့သွား
ရောက် ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ခြင်း၊ အကြံပေးဝန်ဆောင်မှု၊ သက်ဆိုင်ရာသင်တန်းများ ပြုလုပ်ခြင်း၊ ဘက်စုံယဉ်
ကျေးမှုလှုံ့ဆော်မှုနှင့်စုစည်းဝန်ဆောင်မှုတို့ကို လုပ်ဆောင်
ပေးသည်။ သက်ဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်ကို မြို့
နယ်အသီးသီးရှိ နိုင်ငံသားသစ်မိသားစုဝန်ဆောင်မှုစင်
တာတွင် မေးမြန်းနိုင်သည်။

Was this information helpful? Yes    No