:::

ထိုင်ကျုံးမြို့နိုင်ငံသားသစ်မိသားစုဝန်ဆောင်မှုစင်တာ

Label
Location
Hit : 34
Date : 2019/2/11
Updated : 2019/2/11 下午 03:35:00

နိုင်ငံသားသစ်မိသားစုဝန်ဆောင်မှုစင်တာသည် လူမှု
ရေးအလုပ်၏ ကျွမ်းကျင်မှုဖြင့် လုပ်ဆောင်ချက်ကို တိုးချဲ့
လုပ်ဆောင်သည်။ နိုင်ငံသားသစ်များကို အရင်းအမြစ်
များရရှိပြီး အခက်အခဲကို ဖြေရှင်း၍ ပြဿနာဖြေရှင်း
နည်းကို သင်ယူစေသည်။ ဝန်ဆောင်မှုများမှာ အမှုဝန်
ဆောင်မှု၊ အထောက်အကူပြုအရင်းအမြစ်ဝန်ဆောင်မှု
ကွန်ယက်များ တည်ဆောက်ခြင်းအပါအဝင် ပုဂ္ဂိုလ်ရေး
ထောက်ပံ့မှု၊ မိသားစုထောက်ပံ့မှု၊ လူမှုရေးထောက်ပံ့မှု၊ စီးပွားရေးထောက်ပံ့မှုနှင့်အရင်းအမြစ်ထောက်ပံ့မှုတို့ ဖြစ်
သည်။

လက်ရှိတွင် ထိုင်ကျုံးမြို့၌ နိုင်ငံသားသစ်များ၏မိ
သားစုဝန်ဆောင်မှုစင်တာ ၄ နေရာရှိပြီး ဆက်သွယ်ခြင်း
သတင်းအချက်အလက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်
သည်။

၁။ ထိုင်ကျုံးမြို့ နိုင်ငံသားသစ်များ၏ မိသားစုဝန်ဆောင်မှု
စင်တာ

ဦးစီးလုပ်ဆောင်သောဌာန။ ။ ကက်သလစ်ဘာသာ ရှမ်း
မုလူမှုဖူလုံရေးဖောင်ဒေးရှင်း

လိပ်စာ။ ။ ထိုင်ကျုံးမြို့ ပေထွင်မြို့နယ် ဟန့်ရှီးအ
နောက် ၃ လမ်း အမှတ် ၂၆၀

ဖုန်း။ ။ ၀၄-၂၄၃၆၅၈၄၂

၂။ ထိုင်ကျုံးမြို့ စန်းရှင့်နိုင်ငံသားသစ်မိသားစုဝန်ဆောင်
မှုစင်တာ

ဦးစီးလုပ်ဆောင်သောဌာန။ ။ ထိုင်ကျုံးမြို့ စန်းဟိုင်ထွင်
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အသက်လိုင်း အဖွဲ့အစည်း

လိပ်စာ။ ။ ထိုင်ကျုံးမြို့ ဖုန်းယွမ်မြို့နယ် မင်ရိလမ်း
အမှတ် ၄၆

ဖုန်း။ ။ ၀၄-၂၅၂၅၅၉၉၅

၃။ ထိုင်ကျုံးမြို့ ဟိုင်ရှင့်နိုင်ငံသားသစ်မိသားစုဝန်ဆောင်
မှုစင်တာ

ဦးစီးလုပ်ဆောင်သောဌာန။ ။ ထိုင်ကျုံးမြို့ ဟုန်ယိပုဂ္ဂလိ
က လူမှုဖူလုံရေးဖောင်ဒေးရှင်း

လိပ်စာ။ ။ ထိုင်ကျုံးမြို့ တာ့ကျာမြို့နယ် ရွှေယွမ်လမ်း အမှတ် ၁၆၉ သုံးထပ်

ဖုန်း။ ။ ၀၄-၂၆၈၀၁၉၄၇

၄။ ထိုင်ကျုံးမြို့ တာ့ထွင်နိုင်ငံသားသစ်မိသားစုဝန်ဆောင်
မှုစင်တာ

ဦးစီးလုပ်ဆောင်သောဌာန။ ။ ထိုင်ကျုံးမြို့ ခရစ်ယာန်လူ
ငယ်အမျိုးသမီးအသင်း

လိပ်စာ။ ။ ထိုင်ကျုံးမြို့ တာ့လီမြို့နယ် ရှင်းကွမ်လမ်း အမှတ် ၃၂ ငါးထပ်

ဖုန်း။ ။ ၀၄-၂၄၈၆၅၃၆၃

Was this information helpful? Yes    No