:::

Trung tâm phục vụ gia đình Cư dân mới thành phố Đài Nam

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuTainan City Government
Lượt : 68
Ngày : 2019/2/11
Cập nhật : 2019/2/11 下午 02:55:00

1.Trung tâm phục vụ gia đình Cư dân mới thứ 1
Khu vực phục vụ: tổng cộng 12 khu là khu Tân Doanh, khu Diêm Thủy, khu Bạch Hà, khu Liễu Doanh, khu Hậu Bích, khu Đông Sơn, khu Bắc Môn, khu Học Giáp, khu Tướng Quân, khu Giai Lý, khu Tây Cảng, khu Thất Cổ.

Đơn vị thực hiện:Hội nữ tu sỹ truyền giáo Đức mẹ vô nhiễm nguyên tội Thiên Chúa Giáo Tài Đoàn Pháp Nhân
Điện thoại:(06) 63300327
Địa điểm:Tầng 3 số 61 đường Dân Quyền khu Tân Doanh thành phố Đài Nam


2.Trung tâm phục vụ gia đình Cư dân mới thứ 2
Khu vực phục vụ:Tổng cộng 7 khu là Khu Đông, khu Nam, khu Trung Tây, khu Bắc, khu An Bình, khu An Nam, khu Vĩnh Khang.

Đơn vị thực hiện:Hội nữ tu sỹ truyền giáo Đức mẹ vô nhiễm nguyên tội Thiên Chúa Giáo Tài Đoàn Pháp Nhân
Điện thoại:(06) 2992562
Địa chỉ : Tầng 7 số 315 đoạn 2 đường tây Trung Hoa, khu An Bình thành phố Đài Nam


3.Trung tâm phục vụ gia đình Cư dân mới thứ 3
Khu vực phục vụ:khu Ma Đậu, khu Hạ Doanh, khu Lục Giáp, khu Quan Điền, khu An Định, khu Tân Thị, khu Thiện Hóa, khu Ngọc Tỉnh, khu Nam Tây, khu Nam Hoa, khu Tả Trấn, khu Nhân Đức, khu Quy Nhân, khu Quan Miếu, khu Long Kì, khu Đại Nội, khu Tân Hóa, khu Sơn Thượng.

Đơn vị thực hiện:Hiệp hội nhân viên công tác xã hội Cơ đốc giáo Đài Loan Tài Đoàn Pháp Nhân
Điện thoại:(06) 5950585
Địa điểm:Số 111 đường Văn Hành khu Quan Miếu thành phố Đài Nam

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không