:::

Trung tâm phục vụ gia đình Cư dân mới thành phố Đài Trung

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuTainan City Government
Lượt : 50
Ngày : 2019/2/11
Cập nhật : 2019/2/11 下午 02:54:00

Trung tâm phục vụ gia đình Cư dân mới xúc tiến hoạt động bằng chuyên ngành công tác xã hội, hỗ trợ cư dân mới giành được các nguồn lực giải quyết khó khăn và học được phương pháp giải quyết vấn đề, hạng mục phục vụ bao gồm phục vụ từng trường hợp, phục vụ xây dựng mạng lưới nguồn lực hỗ trợ, gồm cả hỗ trợ cá nhân, hỗ trợ gia đình, hỗ trợ xã hội, hỗ trợ kinh tế và hỗ trợ thông tin…

Hiện nay thành phố Đài Trung xây dựng 4 Trung tâm phục vụ gia đình Cư dân mới, thông tin liên hệ như sau:

1. Trung tâm phục vụ gia đình Cư dân mới thành phố Đài Trung
Đơn vị thực hiện:Quỹ Phúc Lợi xã hội Thiện Mục Thiên Chúa Giáo Tài Đoàn Pháp Nhân
Địa chỉ:Số 260 đoạn 3 đường tây Hạn Khê khu Bắc Đồn thành phố Đài Trung
Điện thoại:04-24365842


2. Trung tâm phục vụ gia đình Cư dân mới Sơn Tuyến thành phố Đài Trung
Đơn vị thực hiện:Hiệp hội Sinh mệnh Tuyến Quốc tế Sơn Hải Đồn thành phố Đài Trung
Địa chỉ:Số 46 phố Minh Nghĩa khu Phong Nguyên thành phố Đài Trung
Điện thoại:04-25255995


3. Trung tâm phục vụ gia đình Cư dân mới Hải Tuyến thành phố Đài Trung
Đơn vị thực hiện: Quỹ phúc lợi xã hội Hoằng Dục tư nhân thành phố Đài Trung thuộc Tài Đoàn Pháp Nhân
Địa chỉ:Tầng 3 số 169 đường Thủy Nguồn khu Đại Giáp thành phố Đài Trung
Điện thoại:04-26801947


4. Trung tâm phục vụ gia dình Cư dân mới Đại Đồn thành phố Đài Trung
Đơn vị thực hiện:Hội nữ thanh niên Cơ Đốc Giáo thành phố Đài Trung
Địa chỉ:Tầng 5 số 32 đường Tân Quang khu Đại Lý thành phố Đài Trung
Điện thoại:04-24865363

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không