:::

ကျားယိမြို့၏စိတ်ကျန်းမာရေးစင်တာ။ ။ စိတ်ကျန်းမာရေးအရင်းအမြစ်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုစာစောင်

Label
Location
ကျားယိမြို့၏စိတ်ကျန်းမာရေးစင်တာ။  ။ စိတ်ကျန်းမာရေးအရင်းအမြစ်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုစာစောင်
ကျားယိမြို့၏စိတ်ကျန်းမာရေးစင်တာ။ ။ စိတ်ကျန်းမာရေးအရင်းအမြစ်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုစာစောင်
Hit : 59
Date : 2019/1/23
Updated : 2019/1/23 下午 05:08:00

“ကျားယိမြို့ ရပ်ရွာတွင်းစိတ်ကျန်းမာရေးစင်တာ
” သည် နားထောင်တတ်သော၊ လေးစားတတ်သော၊
လက္ခံတတ်သော၊ လုံခြုံသောနှင့်လျှို့ဝှက်သောနေရာ
ထားရှိပြီး သက်ဆိုင်ရာပညာတတ်ကျွမ်းသော “လက်
တွေ့စိတ်ပညာရှင်” မှ သင်၏ရင်တွင်းစကားကို နား
ထောင်ပေးပြီး အခြေအနေကို နားလည်၍ သင်နှင့်အ
တူ ပြဿနာကို ထပ်မံပြန်လည်စမ်းစစ်ခြင်း၊ ဆက်
လက်လုပ်ဆောင်ရမည်တို့ကို လမ်းညွှန်ပေးသည့်အ
ပြင် သင်နှင့်အတူ ဘဝ၏ချိုင့်ဝှမ်းကို ဖြတ်သန်းနိုင်ရန်
ကူညီပေးသည်။

Was this information helpful? Yes    No