:::

နာတာရှည်ရောဂါသည်များ၏ သက်သာချောင်ချိရေး ဆေးဝါးကုသမှု

Label
Location
နာတာရှည်ရောဂါသည်များ၏ သက်သာချောင်ချိရေး ဆေးဝါးကုသမှု
နာတာရှည်ရောဂါသည်များ၏ သက်သာချောင်ချိရေး ဆေးဝါးကုသမှု
Hit : 42
Date : 2019/1/21
Updated : 2019/1/21 下午 03:35:00

ကျွန်ုပ်တို့ဘဝတလျှောက်လုံးတွင် မရေတွက်နိုင်
သော ဆုံးဖြတ်မှုများကို ပြုလုပ်ခဲ့သော်လည်း ဤလောက
သို့ လာရောက်ချိန်ကို ရွေးချယ်ခွင့်မရှိသော်လည်း ထွက်
ခွာချိန်အတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများ ပြုလုပ်နိုင်သည်
ဆိုတာကို သင်တွေးဖူးပါသလား။

ဘဝ၏နောက်ဆုံးချိန်တွင် ဆိုင်ရာကုသများကို အ
သက်ထွက်ချိန်အထိ ဆက်လက်ကုသသည့်အပြင် ကျွန်ုပ်
တို့သည် အောက်ပါဆုံးဖြတ်ချက်များကိုလည်း လုပ်၍ရ
သည်။
မိမိ၏ကိုယ်အင်္ဂါကို လှူဒါန်းခြင်း
သက်သာချောင်ချိရေးကုသမှုကိုခံယူခြင်း

ကျန်းဟွခရိုင်ရှိ ဆေးရုံနှင့်ကျန်းမာရေးဆေးခန်းများ
၏ ဝန်ဆောင်မှုနေရာများတွင် “ကြာရှည်ရောဂါ သက်သာ
ချောင်ချိရေး ကူသမှု သဘောတူစာစောင်” နှင့် “ကိုယ်
အင်္ဂါလှူဒါန်းခြင်း သဘောတူစာစောင်” များ ရှိသည်။ အ
များပြည်သူများ ဝန်ဆောင်မှုကောင်တာတွင် သဘောတူ
စာစောင်ကို ယူပြီးလက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်သည်။

Attachment List

  1. DMFile size:557 KB
Was this information helpful? Yes    No